Skip to main content

tajwid lessons swidhu

Movies Preview

movies
tajwid lessons swidhu


Topics tajwid, swid, coran


ÙÙرس أحÙا٠اÙتجÙÙد
د.Ø£ÙÙ٠سÙÙد

اÙÙجÙÙعة اÙØ£ÙÙÙ : ÙÙدÙات اÙتجÙÙد
001 اÙÙÙÙ٠عÙÙ Ù٠اÙتÙاÙØ©
002 Ùراتب اÙÙراء Ù ÙعÙ٠اÙترتÙÙ
003 عÙ٠اÙتجÙÙد
004 تدÙÙ٠اÙÙرآ٠اÙجزء اÙØ£ÙÙ
005 تدÙÙ٠اÙÙرآ٠اÙجزء اÙثاÙÙ
006 تدÙÙ٠اÙÙرآ٠اÙجزء اÙثاÙØ«
007 تدÙÙ٠اÙÙرآ٠اÙجزء اÙرابع
008 اÙÙراء اÙعشر
009 اÙÙÙ٠اÙصÙت٠ÙÙÙرآÙ

اÙÙجÙÙعة اÙثاÙÙØ© : تعرÙ٠اÙحر٠٠Ùخارج اÙحرÙÙ
010 تعرÙ٠اÙحرÙ
011 Ùخارج اÙحرÙÙ
012 اÙÙخارج اÙرئÙسة ÙÙحرÙ٠اÙجÙ٠٠اÙØ­Ù٠٠اÙÙسا٠٠اÙØ´Ùتا٠٠اÙØ®ÙØ´ÙÙ
013 Ùخرج اÙجÙ٠٠اÙØ­Ù٠أ ٠ع Ø­ غ Ø®
014 Ùخارج اÙÙساÙ
015 Ùخارج اÙÙسا٠تابع Ø· د ت ز س ص
016 Ùخرج اÙحرÙ٠أÙص٠اÙÙسا٠٠٠٠سط اÙÙسا٠ج Ù Ø´
017 Ùخرج اÙضاد ٠اÙÙاÙ
018 Ùخرجا اÙÙÙ٠٠اÙراء
019 Ùخرج اÙحرÙ٠طر٠اÙÙسا٠ط د ت ز س ص ظ Ø«

اÙÙجÙÙعة اÙثاÙØ© : صÙات اÙحرÙ٠اÙذاتÙØ©
020 ÙÙدÙØ© Ù٠صÙات اÙحرÙÙ
اÙÙجÙÙعة Ø£- Ù٠اÙÙجÙÙعة اÙثاÙثة : تÙزÙع صÙات اÙحرÙ٠عÙ٠حرÙ٠اÙÙجاء
Ø­ÙÙØ© صÙØ© اÙÙÙزة ٠اÙباء ٠اÙتاء ÙÙÙÙدة
021 صÙات اÙثاء ٠اÙجÙ٠٠اÙحاء
022 صÙات اÙخاء ٠اÙدا٠ÙاÙذاÙ
023 صÙات اÙراء ٠اÙزا٠٠اÙسÙÙ
024 صÙات اÙراء ٠اÙزا٠٠اÙسÙ٠تابع اÙسÙÙ
025 صÙات اÙØ´Ù٠٠اÙصاد ٠اÙضاد
026 صÙات اÙطاء ÙاÙظاء ٠اÙعÙÙ
027 صÙات اÙغÙ٠٠اÙÙاء ٠اÙÙاÙ
028 صÙات اÙÙÙ٠٠اÙÙاء ٠اÙÙاÙ
029 صÙات اÙاÙ٠٠اÙÙاء
اÙÙجÙÙعة ب- Ù٠اÙÙجÙÙعة اÙثاÙثة : صÙات اÙحرÙ٠اÙت٠Ùا ضد ÙÙا
030 حرÙ٠اÙÙÙÙÙØ©
031 اÙÙÙÙÙØ©
032 تابع اÙÙÙÙÙØ©
033 أخطاء تÙع عÙد Ùط٠اÙÙÙÙÙØ©
034 اÙصÙÙر ÙاÙتÙش٠ص ز س
035 اÙتÙØ´Ù Ù ÙÙ Ùحر٠اÙØ´ÙÙ ÙÙØ·
036 اÙتÙرÙر Ù ÙÙ Ùحر٠اÙراء ÙÙØ·
037 اÙاستطاÙØ© ٠اÙغÙØ©

اÙÙجÙÙعة ج- Ù٠اÙÙجÙÙعة اÙثاÙثة : صÙات اÙحرÙ٠اÙÙتضادة
038 اÙÙÙس ٠اÙجÙر
039 اÙشدة ÙاÙبÙÙÙØ© ٠اÙرخاÙØ©
040 اÙØ«Ùرة اÙعÙÙÙØ© ÙÙشدة ٠اÙرخاÙØ© ÙاÙبÙÙÙØ©
041 صÙتا اÙاطبا٠ÙاÙاÙÙتاح
042 اÙأستعÙاء ÙاÙأستÙاÙ
042 اÙاستعÙاء ٠اÙاستÙا٠تابع
043 اÙتÙØ®Ù٠٠اÙترÙÙÙ
044 درجات اÙتÙØ®Ù٠٠اÙترÙÙÙ
045 Ùراتب اÙتÙØ®Ù٠٠اÙإستعÙاء
045 ÙÙرر Ø­Ù٠اÙراء
Ø­ÙÙØ© Ø­Ù٠اÙØ£Ù٠٠اÙÙا٠..... ÙÙÙÙدة ÙÙ٠أحÙاÙÙÙا ÙÙجÙدة ÙبسÙطة Ù٠باÙ٠اÙÙÙÙات
اÙظر اÙØ­ÙÙØ© 045 Ø­Ù٠اÙراء Ù 091 ٠اÙظر اÙØ­ÙÙات اÙت٠تتحدث ع٠اÙÙÙزة

اÙÙجÙÙعة اÙرابعة : اÙصÙات اÙعرضÙØ© اÙÙاشئة عÙد تجاÙر اÙحرÙÙ
046 ÙÙدÙØ© Ù٠تجاÙر اÙحرÙ٠اÙحاÙات اÙÙاشئة ع٠تجاÙر حرÙÙÙ
047 اÙÙتÙاثÙا٠ÙاÙÙتجاÙسا٠Ùع تذÙÙر بÙخارج اÙحرÙÙ
048 إدغÙÙÙÙا٠اÙÙتÙاثÙÙÙ
049 إدغا٠أ٠عد٠إدغا٠اÙÙتÙارباÙ
050 إدغÙÙÙÙا٠اÙÙتجاÙسÙÙ
051 اÙإدغÙÙÙÙا٠اÙÙاÙص
052 Ùا٠اÙتعرÙÙ Ùع اÙÙا٠اÙØ´ÙسÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ©
053 Ùا٠اÙتعرÙÙ Ùع اÙÙا٠اÙØ´ÙسÙØ© ٠اÙÙا٠اÙÙÙرÙØ© تابع

اÙÙجÙÙعة اÙخاÙسة : أحÙا٠اÙحرÙ٠اÙÙاشئة عÙد تجاÙر اÙحرÙÙ
054 أحÙا٠اÙÙÙ٠اÙساÙÙØ©
055 أحÙا٠اÙÙÙ٠اÙساÙÙØ©..اÙإظÙار
056 أحÙا٠اÙÙÙ٠اÙساÙÙØ© â اÙإخÙاء
057 أحÙا٠اÙÙÙ٠اÙساÙÙØ© â اÙØ¥ÙÙاب
058 أحÙا٠اÙÙÙ٠اÙساÙÙØ© â اÙإدغاÙ
059 اÙÙÙÙ ÙاÙÙÙ٠اÙÙشددتÙÙ

اÙÙجÙÙعة اÙسادسة : ÙÙاعد عÙ٠اÙتجÙÙد ( خاص باÙجÙÙ )
060 إتÙا٠اÙحرÙات
061 اÙأزÙÙØ© ب٠3 ÙÙÙات
* 061 أزÙÙØ© اÙحرÙ٠اÙÙتحرÙØ©
* 062 تطبÙ٠عÙ٠اÙازÙÙØ©
* 063 أزÙÙØ© اÙغÙÙ
064 اÙÙÙÙ ÙاÙابتداء ÙدخÙ
065 Ø£ÙÙاع اÙÙÙÙ
066 تابع اÙÙÙÙ ÙاÙابتداء
067 بعض حاÙات اÙÙÙ٠اÙØ£Ù٠٠اÙÙاÙ
067 بعض حاÙات اÙÙÙÙ ( تابع ) Ùاء اÙÙد
068 اÙÙر٠بÙ٠اÙÙÙÙ ÙاÙÙطع ÙاÙسÙت
069 عÙ٠اÙابتداء
070 اÙسÙت
071 تابع اÙسÙت
072 اÙÙدÙد ٠ب٠14ÙÙÙا
* 072 Ø£ÙÙاع اÙÙÙÙÙÙدÙد
* 073 اÙÙد اÙطبÙعÙ
* 074 ÙÙÙد اÙÙÙبدÙ
* 075 ÙÙÙد اÙÙÙعÙÙÙض
* 076 اÙÙÙÙÙÙد اÙÙÙÙتصÙÙÙ
* 077 اÙÙÙÙÙÙد اÙÙÙÙÙÙÙÙصÙÙÙ
* 078 ترÙÙب اÙÙدÙ٠اÙÙÙÙص٠٠اÙÙتصÙ
* 079 اÙÙÙÙÙÙد اÙÙازÙ
* 080 ÙÙÙد اÙÙÙصÙØ© -اÙصغر٠٠اÙÙبرÙ-
* 081 تابع ÙÙÙد اÙÙصÙÙØ© -اÙصغر٠٠اÙÙبرÙ-
* 082 اÙÙÙÙÙÙد اÙÙعÙارض ÙÙسÙÙÙ
* 083 ÙÙÙد اÙÙÙÙÙÙ
* 084 عÙاÙØ© Ùد اÙÙÙ٠باÙÙد اÙعارض ÙÙسÙÙÙ
* 085 اÙحرÙ٠اÙÙÙطعة Ø£ÙÙ ÙÙÙعص..Ø¥ÙØ®
086 اÙتÙاء ساÙÙاÙ
087 اÙÙبر Ù ÙÙ Ù٠اÙبحÙØ« اÙتÙÙÙÙÙØ© Ù٠اÙتÙاÙØ©

اÙÙجÙÙعة اÙسابعة : ÙÙاعد ٠أحÙا٠أخر٠ÙÙÙØ© جدا
088 اÙÙÙزة
089 Ø­Ù٠اÙاستعاذة ÙاÙبسÙÙØ© ٠ب٠ÙÙÙاÙ
089 اÙتعÙØ° ÙاÙبسÙÙØ©
090 Ø­Ù٠اÙاستعاذة ÙاÙبسÙÙØ©


091 ÙÙÙات خاصة Ù٠اÙÙرآ٠اÙÙرÙ٠٠ب٠6 ÙÙÙات
* 091 اÙÙÙ
* 092 اÙØ¢Ù
* 093 ادÙر
* 094 ÙÙدÙ
* 095 ضعÙ
* 096 Ø£ÙÙÙ 28 اÙÙÙÙ
097 اÙÙح٠اÙخطأ اÙØ®Ù٠٠اÙجÙÙ

اÙÙجÙÙعة اÙثاÙÙØ© : بعض اÙأحÙا٠اÙÙÙردة Ø£Ù Ùادرة اÙحدÙØ« ÙÙ Ùراءة
Ø­Ùص ع٠عاصÙ
098 تسÙÙ٠اÙÙÙزة حاÙØ© خاصة
099 اÙØ¥ÙاÙØ©
100 اÙاÙÙات اÙسبعة

اÙÙجÙÙعة اÙأخÙرة : خاتÙات اÙØ­ÙÙات ٠اÙضبط ÙÙ Ùصح٠اÙÙدÙÙØ©
( رس٠اÙÙصح٠)
101 اÙÙا٠اÙصغÙرة أ٠اÙÙاء اÙصغÙرة بعد Ùاء اÙضÙÙر اÙÙÙرد اÙغائب
102 Ùاء اÙضÙÙر ٠ض Ù٠ضع٠٠Ùاء اÙÙتÙÙ٠٠اÙØ£ÙÙ Ù٠سÙاسÙا
103 اÙسÙتات رس٠اÙسÙÙ Ù٠اÙÙصحÙ
104 تعرÙÙ ( Ùضع ÙÙ٠صغÙرة ) ٠اÙحرÙتاÙ
105 ÙتعرÙÙ (صÙÙ ÙÙÙ )
106 Ùراجعة بعض اÙعÙاÙات ÙÙ Ùصح٠اÙÙدÙÙØ© اÙحرÙ٠اÙÙترÙÙØ© ٠اÙسÙ٠اÙصغÙرة ٠إÙØ®
107 اÙاشÙاÙ


Run time 18 minutes 24 seconds
Producer alfidaa.info member / also .org .biz
Audio/Visual sound

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.fr
movies
eye 263
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.fr
movies
eye 160
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.fr
movies
eye 426
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.fr
movies
eye 177
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by دروس أحكام التجويد أيمن سويد كاملة
movies
eye 7,968
favorite 1
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.fr
movies
eye 252
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.frc
movies
eye 705
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.fr
movies
eye 222
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.fr
movies
eye 988
favorite 0
comment 0
Community Spirituality and Religion
by www.mosquee-evry.fr
movies
eye 294
favorite 0
comment 0